Kala ja Kulaus ry:n säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Kala ja kulaus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöön, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä.

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on

 • Edistää järjestäytyneiden kalastusolojen aikaansaamista maassamme sekä edistää vastuullista vapaa-ajankalastusta ja muuta kalastuskulttuuria
 • Edistää tarkoituksenmukaista luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaa ja kalastuksesta annettujen lakien tuntemusta
 • Pyrkiä mahdollisuuksien mukaan varaamaan eränkäynnistä kiinnostuneille kansalaisille mahdollisuuksia päästä osallisiksi kalastuksen suomasta virkistyksestä sekä turvaamaan sen jatkuvuus tulevillekin sukupolville

 

 

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys


 • Harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa
 • Tarjoaa koulutusta ja neuvontaa järjestämällä kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, opintokerho- ja muuta vastaavanlaatuista toimintaa sekä julkaisutoimintaa
 • Edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla
 • Järjestää kalastuskilpailuja ja retkiä, joiden tarkoituksena on edistää jäsentensä ja muiden vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • Hankkii varoja keräämällä jäseniltään vuosimaksuja
 • Voi järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä tai erilaisia juhlatilaisuuksia
 • Voi perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai jälkisäädöksiä
 • Voi omistaa, ylläpitää ja vuokrata toimintaansa varten kiinteistöjä, vesialueita sekä virkistyskalastus- ja retkeilyvälineitä jäsentensä käyttöön
 • Voi harjoittaa kustannus- ja kioskitoimintaa

 

 

4. Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi pääsee Jyväskylän alueella opiskeleva tai hiljattain valmistunut korkeakouluopiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja lupautuu työskentelemään sen tarkoitusperien mukaisesti sekä maksaa liittymis- ja vuosimaksut, joiden suuruuden määrää yhdistyksen kokous. Vuosimaksun voimassaoloaika on lukuvuosi (1.9. – 31.8.). Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksesta valita henkilöitä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi tai maamme kalatalouden edistämiseksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 


5. Eroaminen ja erottaminen


 • Yhdistyksestä eroaminen on ilmoitettava henkilökohtaisesti yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsenen näin erottua yhdistyksestä hän menettää kaiken oikeutensa siinä. Samoin hän myös vapautuu velvollisuuksista, joihin hän yhdistykseen liittyessään oli sitoutunut, paitsi mitä tulee jo maksettaviksi erääntyneisiin tai määrätyksi ajaksi sidottuihin maksuihin.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo kalastuslakeja tai yhdistyksen sääntöjä vastaan. Erotettu jäsen voi valittaa tehdystä erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Yhdistyksen kokous voi hallituksen mielipidettä kuultuaan muuttaa hallituksen päätöksen asiasta.

 

 

6. Hallitus


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-6 jäsentä, joista tulee valita sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Puheenjohtaja mukaan lukien hallituksen jäsenistä vähintään puolien tulee olla bio- ja ympäristötieteiden pääaineopiskelijoita. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee valitsemishetkellä olla yhdistyksen jäseniä.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla vähintään puolet hallituksen jäsenistä.  Hallituksen kokous voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kaikkien hallituksen jäsenten tämän hyväksyessä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee arpa.


Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt kannatetut ehdotukset, äänestykset ja tehdyt päätökset. Puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksillaan edellä mainitun pöytäkirjan, joka tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

 


7. Hallituksen tehtävänä on


 • Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella esiteltävät asiat
 • Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 • Hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kirjanpidosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta
 • Huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä
 • Edustaa yhdistystä
 • Huolehtia että yhdistys täyttää liiton sille asettamat tehtävät ja velvoitteet
 • Pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta
 • Valita keskuudestaan yhdistyksen edustaja(t) niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on

 

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri, kumpikin erikseen.

 

 

9. Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkistamaan valitun toiminnantarkastajan/-tarkastajien tulee hyvissä ajoin ennen yhdistyksen kevätkokousta suorittaa tarkastuksensa ja antaa siitä hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä ja viimeksi mainitussa tapauksessa esityksineen tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.

 

 

10. Yhdistyksen kokoukset


Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella, joka ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ja toiminnoista.


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen jäsen voi käyttää valtakirjaa kantansa ilmaisemiseksi yhdistyksen kokouksissa. Äänestystä voivat esittää vain yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


Koolle kutsuminen


Yhdistyksen varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti vähintään kahdeksan (8) päivää ennen. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat.


Milloin yhdistyksen jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, lähettäköön hän siitä kirjallisen esityksen päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Asia voidaan ottaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi mikäli puolet jäsenistä puoltaa käsittelyä.


Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olleiden jäsenten nimet, kannatetut esitykset, toimitetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan ja sen tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat.


Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja hänelle varapuheenjohtaja jääviystilanteita varten sekä sihteeri
 3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 6. Käydään läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpito ehkä antavat aihetta
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 6. Käsitellään hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 7. Päätetään liittymis- ja vuosimaksuista
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
 9. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavalle vuodelle
 11. Valitaan seuraavalle kalenterivuodelle muut hallituksen jäsenet, mukaan lukien sihteeri ja rahastonhoitaja, ja määritetään heille tehtävät
 12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastaja(a) ja varahenkilö(t) seuraavalle tilikaudelle
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

11. Muuta


Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.


Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

 

Siinä kokouksessa, jossa päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään, on myös päätettävä, miten yhdistyksen omaisuuden ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Suoritusten jälkeen mahdollisesti jäävät varat on luovutettava Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestölle tai sen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle järjestölle.


Muissa asioissa noudatetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.


Hyväksytty 14.09.1988

Muutokset hyväksytty 11.1.2012

Muutokset hyväksytty 31.3.2016

Muutokset hyväksytty 2.1.2017